Ta iskra wciąż płonie

by Regres

supported by
/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      10 PLN  or more

     

1.
02:04
2.
3.
01:24
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

credits

released March 15, 2009

In our hands records #13, www.myspace.com/inourhandsrecords

tags

license

all rights reserved

about

Regres Częstochowa, Poland

Anti-fascist, anti-homophobic, anti-sexist, independent hardcore punk band since 1999.

contact / help

Contact Regres

Streaming and
Download help

Track Name: Na krawędzi
Nadal nie wiem jak żyć
Żadnych planów
Chciałbym być pewniakiem jak ty
Ale wolę mieć złote serce
Ciągle stoję na krawędzi
Zakładają maski
Sztuczny uśmiech mnie nie rusza
Chciałbym być taki błyskotliwy
Ale wolę mieć złote serce
Stoję na krawędzi

***

On the Edge

I still don’t know how to live
No plans
I’d like to be self-confident like you
But I prefer to have a heart of gold
I keep standing on the edge
They wear masks
A false smile doesn’t affect me
I’d like to be that witty
But I prefer to have a heart of gold
I’m standing on the edge
Track Name: Wczorajszy czas
Tak jak Ty boję się śmierci
Rozstania na zawsze z Tobą
Tym bardziej pragnę żyć
Tym bardziej pragnę dzisiaj
Wczorajsze dni zawsze wydają się lepsze
Wczorajsze wakacje
Wczorajsza rozmowa
Pieprzone sentymenty przysłaniają nam to, co dzisiaj
Wczorajszy czas rozbił się wczoraj
Łap to co teraz
Wczorajszy czas rozbił się wczoraj

***

Yesterday’s time

I’m afraid of death just like you
Parting with you for ever
All the more I want to live
All the more I want it today
Yesterday’s days always seem to be better
Yesterday’s holidays
Yesterday’s talk
Fucking sentiments obscure what is today
Yesterday’s time smashed yesterday
Catch this what is today
Yesterday’s time smashed yesterday
Track Name: Widzę
Widzę ludzi o otwartych sercach
To pozwala mi żyć, inspiruje do życia
Widzę ludzi o otwartych sercach
Pełnych pasji, pełnych wiary w życie
Miejsca, w które nigdy bym nie dotarł
Ludzie, których nigdy bym nie poznał
Chwile, które wiele dla mnie znaczą
To jak sen poza domem, a ciągłe czucie się pewnym
Siła, która sprawia że serca równo biją
Miłość, pasja, radość z bycia z sobą!

***

I see

I see open-hearted people
This allows me to live, inspires me to live
I see open-hearted people
Full of passion, filled with faith in life
Places I would never have reached
People I would never have met
Moments which mean a lot to me
This is like a dream out of home but still with self-confidence
Power which makes hearts beat simultaneously
Love, passion, delight to be together
Track Name: Jak powietrza
Jak powietrza
Narkotyki nie dają szczęścia
Te wszystkie głupie zabawy
Mieć więcej i zapomnieć
O drugim człowieku
Chore skrajności
Ktoś umiera z głodu, a ktoś wydaje dla zabawy
Być z Wami zawsze
Nigdy Was nie stracić
Chciałbym, bo potrzebuję Ciebie jak, jak powietrza

***

Like air

Like air
Drugs don’t give happiness
All these stupid games
To have more and forget
About another person
Sick extremes
Somebody dies of starvation, somebody spends money for fun
To be with you for ever
Never lose you
I’d like to, because I need you like air
Track Name: Aby się obudzić
Aby się obudzić
Kiedy zamknę usta
I będę wszystko bezmyślnie przyjmować
Zniknę po prostu zniknę
Odejdę w ciszy
Bo choćby związali nam ręce
Nie zniszczą uczuć, nie zagłuszą krzyku
Jadąc szybko samochodem nic stamtąd nie zobaczysz
Nie zobaczysz oczu drugiego człowieka
To nie jest bunt, to nie jest rewolucja
O człowieczeństwie, o pragnieniach i uczuciach
Chciałbym zobaczyć wszystkich w szczęściu

***

In order to wake up

In order to wake up
When I close my mouth
And I will thoughtlessly take everything
I will disappear, simply disappear
I will leave in silence
Because even if they tie our hands
They won’t destroy feelings, won’t deafen the scream
Driving fast you’ll see nothing
You won’t see other person’s eyes
This is not a mutiny, this is not a revolution
About humanity, about desires and feelings
I’d like to see everybody happy
Track Name: Iskra płonie
Uciekaliśmy za miasto
Zobaczyć światła
Zobaczyć siebie
To są nasze historie
Nasze wspomnienia
Gdy miasto zasypiało
Budziliśmy się do życia
Wędrowaliśmy
Rozwalaliśmy schematy
To kim byliśmy, to kim jesteśmy
Ciągle o Was i o tym pamiętam
Ta iskra płonie
To kim byliśmy, kim jesteśmy
Ta iskra płonie

***

The spark is burning

We got out of the city
To see lights
To see ourselves
These are our stories
Our memories
When the city was falling asleep
We woke up to live
We were wandering
We were smashing schemes
Who we were, who we are
I constantly remember about You and about it
This spark is burning
Who we were, who we are
This spark is burning
Track Name: Zobaczyć pokój
Ta flaga krwawi
Mokra jest od łez
Ciągle nie wiem
Jak możesz ją nieść
Te same słowa, te same słowa
Ciągle słyszę tę pieśń
Kolejna piosenka o wojnie
Ile ich już znasz?
Chcę zobaczyć wreszcie pokój

***

See peace

This flag is bleeding
It’s wet from tears
I still don’t know
How you can carry it
The same words, the same words
I still hear this song
Another song about war
How many of them do you already know?
I want to see peace
Track Name: Łamacze serc
Ten zachód słońca i te wszystkie nasze dni
Dla nas tak wiele, dla nich to nic
By wykorzystać, ugrać dla siebie
Czyjeś marzenia znowu niszczą
Chcę by wreszcie przegrali
Łamacze serc jak skały
Nasze życie dla nich to nic
Są solą w naszych oczach
Nadejdzie dzień
Do końca ją zmyję

***
Heartbreakers

This sunset and all these our days
So much for us, for them it’s nothing
To take advantage, to take for themselves
They destroy somebody’s dream again
I want them lost at last
Heartbreakers like rocks
Our life is nothing to them
They are salt in our eyes
The day will come
I will wash it off completely
Track Name: Pozostać sobą
By pozostać sobą
Znam ich zasady
Umiem się zachować
Na zewnątrz, w środku się z nich śmieję
Nie dać się ogłupić, nie dać się sprzedać
Chociaż koszulka się spiera
W sercu napis na zawsze

***

Stay onself

To stay oneself
I know their rules
I know how to behave
Outside, inside I laugh at them
Don’t be fooled, don’t be sold out
Although a T-shirt washes out
At heart an inscription for ever
Track Name: Dzieciaki wygrają
Mówisz, że dni młodości mijają
Ale serce wciąż pompuje mocno
To co dla mnie, co dla Ciebie
Wciąż jest najważniejsze
Wiek nie ma znaczenia
Motywacja jest silniejsza
Młodość nie ma końca
Nie ma czasu, który oznacza milczenie
Mówisz czas poważnieć, dorosnąć
A dzieciaki znów wygrają!

***

Kids will win

You say, that days of youth go by
But the heart still pumps strongly
That, which is for me, for you
Is still the most important
Age doesn’t matter
Motivation is stronger
Youth has no end
There is no time, which means silence
You say it’s time to get serious, to grow up
Kids will win again!