Regres

by Regres

/
1.
2.
3.
4.
02:34
5.
6.
02:59
7.
8.
9.
10.
02:57
11.
03:27
12.
03:22

credits

released June 1, 2002

Refuse Records #017, refuserecords.prv.pl

tags

license

all rights reserved

about

Regres Częstochowa, Poland

Anti-fascist, anti-homophobic, anti-sexist, independent hardcore punk band since 1999.

contact / help

Contact Regres

Streaming and
Download help

Track Name: Spróbuj szczęścia
Popatrz jakie to jest piękne
Czy za piękno dasz się sprzedać
Gromadzimy coraz więcej i więcej
Ale wciąż szukamy szczęścia
Na ulicach ludzie sprzedają swoją duszę
Kolorowe reklamy przyciągają nasz wzrok
Ja też tutaj stoję
Też jestem w tłumie ślepców
Spróbuj szczęścia!
Spróbuj!
Czy wiesz o co tu chodzi
Czy we wszystkim się orientujesz
Kto jest najlepszy z najlepszych
Który produkt spełnia twoje wymagania
Telewizor wypluwa co dzień nowe informacje
Kamera jest wszędzie gdzie coś się dzieje
Nawet miłość zamieniono na produkt
Młodzi z zapałem starców

***

Try your luck

See how beautiful it is
Are you going to get sold for the beauty?
We gather more and more
But we are still searching for happiness
Souls are sold in the streets
Colourful banner ads get our attention
And I am also here in the crowd of the blind
Try your luck!!! Try!!!
Do you know what it is all about?
Do you know where you are
Who is the best among the best
Which product satisfies your needs
The TV throws up with the news everyday
The camera is everywhere something happens
Even love is a product to trade
Old young people
The revolution of youth have you forgotten it
Seize the day
Track Name: Złap przyjaźń
Jesteśœmy wszyscy tutaj po to
Aby wspierać się w działaniu
Różnice są nieważne
Trzeba szukać tego co nas łączy
Nasze chwile tak szybko mijają
Po co stawiać kolejne przeszkody
Twoja wiara, moje, nasze przekonania
Pozwól mi w to wierzyć jeśli to daje mi siły
Stoimy po tej samej stronie
Złap przyjaźń!
Stój! Pomyśl rozejrzy się w koło
Czy nie ranisz kogoœ obok
Ta scena jest otwarta
Swoimi myślami nie narzucaj prawa
Choć są sprawy w których nie dojdziemy do zgody
Jestem otwarty na twoje opinie
Są sytuacje które ciężko pokonać samemu
Wspierajmy się w działaniu

***

Catch friendship

We are all here together
To support one another in action
Differences are not important
We have to look for what we have in common
Our time passes so quickly
Why have more and more obstacles
Your faith, believes, mine and yours
Please let me believe in it if it gives us strength
We are on the same side
Catch friendship!
Stop! Stop to look around
Check out and make sure you don’t hurt anyone
With your thoughts do not enforce laws
I am willing to listen to your opinions
There are times it is hard to stay on top alone
Let us support one another
Track Name: Spokój umysłu
Nie podawaj nam tego co może nas zniszczyć
My nie promujemy śmierci
Jesteśmy młodzi pełni wiary w siebie
Chcemy budować a nie niszczyć
Spokój w moim umyśle
Chcę wytrwać w tym co mnie tu trzyma
Spokój w mojej duszy
Nie próbuj mnie zatrzymać
Dobrze wiemy jakie są nasze pragnienia
Więc nie próbuj nami kierować
Każdy dzień jest dla nas lekcją
Każdego dnia stajemy się silni

***

Calm mind

Don’t give us what can destroy us
We do not promote death
We are young and confident
We want to build, not to destroy
My mind is calm
I want to survive in this calmness
My mind is calm
Don’t try to stop me
We know what our dreams are
Don’t you try to tell us what to do
Every day is a lesson
Every day we become strong
Track Name: Drug free
Pieprzę to co ty uważasz za normę
By się dobrze bawić nie muszę nic brać
Postawa która dla wielu jest codziennością
Głupia moda aby być cool
Zakręcone dzieciaki dające się na to nabrać
Przekładające wegetację nad aktywność
Mnie nie potrzebne są rozszerzacze świadomości
Na trzeźwo chcę kreować rzeczywistość
Trzeba być dzielnym by to wytrzymać
Trzeba być dzielnym by się nie złamać
Trzeba być dzielnym by się nie sprzedać
By z podniesioną głową iść do przodu

***

Drug free

I don’t care what you think is normal
I ain’t got to take drugs to have fun
This is everyday life for many
A stupid fashion to stay cool
Lost children taken a fool
Preferring vegetation to an active life
I don’t need my consciousness brightened
I want to create my reality on my own
You need to be courageous to take it
You need to be courageous not to be broken
You need to be courageous not to get sold
To raise your head up and go ahead
Track Name: Nie jestem tu po to
Czy ty też masz nieraz ochotę
Wykrzyczeć wszystko z siebie
Patrząc na głupotę dookoła
I to że nie mamy na to wpływu
Kiedy wkładamy tyle energii
I znowu nam się nie udało
Te obrazy i głosy z ulicy
Myślisz długo zanim zaśniesz
Nie jestem tu po to by wychwalać głupotę
Mówić ci co jest dobre lub złe dla ciebie
Ja tylko dzielę się z tobą swoimi myślami
Załamała się granica realności
Teraz zabijają nawet dla zabawy
Na nasze zdanie często tutaj nie wystarcza miejsca
Na chodniku leży pijany człowiek
Młodzi zabawiają się w gangsterów
Za mało miejsca aby wymieniać
Stąd do nieba jest tak daleko

***

It is not my purpose

Do you also sometimes feel like
Screaming it all out aloud
Looking at the stupidity around
And the fact that we have no choice
We cannot change it
No matter how much we try
Pictures and voices in the street
You think for a long time before you fall asleep
What is real is not so clear
They even kill for fun nowadays
There is no place for our point of view
There is a drunk person lying on the sidewalk
Young people play gangsters
Too little space
It is so far away from here to the sky
It is not my purpose to praise the stupidity
Telling you what’s wrong and what’s right
I am only sharing my thoughts with you
Track Name: Szczerość
Szczerość jest podstawą
Aby coś zbudować
By nie oglądając się na innych
Mniej mówić i więcej działać
Aby zobaczyć świat naszych marzeń
Nie wystarczy tylko czekać z nadzieją
Nie wystarczy oglądać się na innych
Nie wystarczy użalać się nad swym losem
Nie wystarczy…
Trzeba się otworzyć się drugiego człowieka
Bo lojalność, zaufanie, przyjaźń jest podstawą
Tak jak ja zaczynam od siebie
Ty zacznij od zmiany swojego życia
Zacznij od siebie!

***

Honesty

Honesty is the base to build upon
To talk less and do more without waiting for the others
To see the world of our dreams
It is not enough to wait hopefully
It is not enough to wait for the others
It is not enough to cry over yourself
It is not enough…
You have to open yourself to the other person
Because loyalty and trust
And friendship are the base
Loyalty and trust and friendship are the base
The way I start from myself
You should change your own life
Start from yourself!
Track Name: Który to raz
Który to raz znów wyciągamy swoje sztandary
Walczymy o swoje prawa które ciągle ktoś łamie
Moje i twoje życie ciągle mają za nic
Państwo przy pomocy policji zawsze zrobi porządek
Który to raz walczymy o swoje prawa
Co raz więcej biedy
Ludzi którzy nie mogą przeżyć do pierwszego
Młodzi bez szans na przyszłość uczeni agresji w szkole
Stare spracowane ręce grzebią w śmietniku
Czy mi uwierzysz że nasza przyszłość będzie wyglądać lepiej
Zawsze wykorzystywany był ktoś przez lepszych i bogatszych
Tych którzy podnosili głosy uciszali za pomocą siły
Zginamy karki, codziennie uginamy kolana
Czy za swoją pracę otrzymałeś odpowiednią cenę

***

How many times

How many times have we raised our banners
Fought for our rights still disrespected
They take me and you for granted
The state will always have order provided by the police
How many times have we raised our banners?
More and more poor people trying to make ends meet
Youth without future
Taught aggression at school
Old overworked hands searching in the garbage
Will you ever believe in our future so sweet?
There have always been people used by the better and the richer
The ones who raise voices have been violently silenced
We bend our necks, we fall down to our knees everyday
Have you been paid for your work properly?
Track Name: Wierzę w zmianę
Nie podoba mi się świat który zastałem
Każde pokolenie staje przed tym problemem
Ale czemu nasz bunt tak szybko się spala
Tyle słów i hymnów o lepszym œwiecie
Który raz próbujemy coœ zmienić
Czy cała nasza energia znowu trafi w pustkę
Założymy maski w pogoni za sukcesem
Poświęcimy czas materialnym korzyściom
I już jesteśmy częścią tego chorego systemu
To jest nasz czas
Nasza młodość
To jest nasz czas
Nasze decyzje
I ciągle wierzę!
Ciągle wierzę tutaj w zmiany!
Od urodzenia próbują nas złamać
Na każdym kroku narzucają kłamstwa
Tak jak to że zwierzęta są po to aby je zabijać
Każde miejsce wygląda tak samo
Najistotniejsza jest każda chwila
Bo każde jutro zależy od ciebie
Znam wielu którzy kiedyś tu byli
Stali z nami w jednym szeregu
Pamiętaj dorosłość nie oznacza braku ideałów

***

We still believe

I don’t like the world I see
Every generation faces the problem
Why does our rebellion fade away so quickly
So many words and hymns about the better world
How many times have we tried to change it
Will all our energy blow away to no avail
We will wear masks chasing the success
We will have a good time in prosperity
And we will become the part of the sick system
They have been trying to break us
They force their lies on us
The one that animals are to be killed
Every place is the same
The most important is the moment
Because every tomorrow is yours
I know numerous people who have been here
Have stood with us together
Remember being adult isn’t about not having any ideals
This is our time
This is our youth
This is our time
Our decisions
We still believe in the possibility of changes
Track Name: Daj nam siły
To nie jest łatwe przeciwstawić się modzie
Kiedy media lansują i układają nasz świat
Uśmiechnięte twarze i tyle kolorów
Które próbują nami manipulować
Kultura która nic nie wnosi
Tanie rozrywki i puste słowa
Od początku do końca ułożona droga
Ja chcę sam pragnę sam decydować
Daj mi siły!
Daj mi siły by przetrwać
By stanąć obok
Wszyscy chcemy by było jak najlepiej
Ale to co atrakcyjne nie zawsze jest dobre
Sprzedają nam nowy produkt
Idziemy do przodu czy zostajemy w tyle
Reklama na każdym kroku
Konsumowanie czy widzisz coś więcej
Budują nam nową szkołę
By wychowywać według ich zasad
Daj mi siły by przetrwać
By stanąć obok

***

Give me the strength

It is not easy not to follow the fashion
With the mass media ruling the world
Smiling faces and so many colours
Trying to manipulate us
Culture which doesn’t bring anything
Empty words and entertainment
Pushing you into the only way
I want to decide for myself
We all want the best for ourselves
But what is attractive isn’t always good
They sell us their new product
Do we keep ahead or stay behind
Advertisement everywhere
Can you see anything apart from consumption
They are teaching us a new subject
To educate us according to their rules
Give me the strength to survive
To stay back aside
Track Name: Życie
Codziennie próbuję się wzbić w górę
Lecz ciągle ktoś sprowadza mnie na ziemię
Ciągle szukam inspiracji w tobie
Ale czemu tak często myślę o śmierci
Wytyczone reguły, wpajane programy
Nie każdy potrafi to wytrzymać
Nikt bez powodu nie idzie w stronę śmierci
Bez powodu nikt nie chce się zabić
Zmęczone oczy pokłute ręce
Samotne dziecko znów się zagubiło
Rzeczywistość spala nasze marzenia
To jest naszą walką naszą siłą – życie
Najważniejsze jest dla nas życie
Los nas nie rozpieszcza
Myśli nie dają spokoju
Chodź do mnie chcę dotknąć ciebie chcę cię usłyszeć
Czy wiesz że kiedyś już mnie nie będzie
Tych wszystkich twarzy wszystkich przyjaciół
Życie trwa tak krótko czemu sobie je utrudniamy
Wchodzimy w dziwne gry i w samotności przegrywamy
Czy to co możemy zyskać jest ważniejsze od życia
To jest naszą walką naszą siłą – życie

***

Life

Everyday I try to reach the sky
But somebody still gets me down to the ground
I still look for inspiration in you
But why do I think about death so often
Strict rules to obey programmes to follow
Some of us can’t take it
Nobody chooses death for no reason
Nobody wants to take their own life for no reason
Tired eyes, stung hands
Lonely child lost again
Reality burns our dreams
This is our fight
Our force
Life
Life is the most important thing for us
Our fate is hard to take
Thoughts are difficult to manage
Come on I want to touch you hear you
Do you know some day I am no longer here
All those faces all those friends
Life is so short why do we make it harder
We play strange games and we lose alone
Is what we can win more important than life
We play strange games and we lose alone
Is what we can win more important than life
Track Name: Sprzeciw
Małe dziecko uczy się oglądając TV
Rodzice zapomnieli jaka jest ich rola
Głupie pełne przemocy sceny i skąd tu czerpać wiedzę
Pieniądze i ciągłe pragnienia
Rzeczywistość te wszystkie brudne sprawy
Jak ma wyglądać jutro
Skoro dzisiaj pozwalamy na to że ginie dziecko
Z bezsensownych ludzkich pragnień rodzi się tyle smutku
Gdzie twój rozsądek gdzie twoje sumienie
Spójrz w lustro na drogę którą idziemy
Narodziny seks jedzenie i spanie
To błędne koło czas z tym wreszcie skończyć
Cywilizacja co to za postęp
Gdy na ulicy płacze głodne dziecko
Strach o każdą chwilę
Smutek widzę na każdym kroku
Każdy pragnie coraz więcej
Czy w pogoni za pięknem nie zapomnisz o mnie

***

Opposition

A little child taught by television
Parents forgot what they are to do
Foolish violent scenes
Where is the knowledge
Money and desires
Reality all the nasty stuff
What is tomorrow to be like
If we allow a child to die today
Senseless human desire results in a lot of sorrow
Where is the common sense, where is your counscience
Look in the mirror see the way we are going
Being born sex food and sleep
The circle we had better break as soon as possible
Civilisation what kind of progress is that
When a child cries of hunger in the street
Every moment there is terror
Sadness I see everywhere I go
Everybody wants more and more
Will you not forget about me chasing the beauty?
Track Name: Ósmy
Czym jest dla ciebie miłość
Czy tylko nic nieznaczącym słowem
By się zabawić wykorzystać aby zranić
Tak łatwo się uśmiechać wiedząc że się nie ma nic do stracenia
Czy byłbyś w stanie oddać życie dla drugiego człowieka
Na każdym miejscu tutaj tyle smutnych twarzy
Złamanych serc które wciąż szukają ukojenia
Idziemy wszyscy gdzieś różnymi drogami
W samotności bez słów ciągle się mijamy
Ile wiesz o mnie ile ja wiem o tobie
Nie mów mi że tylko idąc twoją drogą
Mogę się zbawić
Tak łatwo iść do celu
Nie licząc się z czyichś marzeniami
Codziennie chce mi się płakać
Chociaż wiem że to nic nie zmieni
I patrzę wewnątrz siebie chciałbym wiedzieć kim jestem
Zła strona dobrego życia
Labirynty sytuacje bez wyjścia
Samotność czasem mnie zabija
Chcę mieć zawsze tutaj kogoś obok

***

The eighth

What is love for you
Is it a meaningless word
To have fun, to use, to hurt
It is so easy to smile knowing
There is nothing to lose
Would you be able to give your life for another person
So many sad faces everywhere
Broken hearts trying to ease their pain
We all choose different ways to go somewhere
Pass each other without a word
What do you know about me, what do I know about you
Don’t tell me I can be saved if I go your way
It is so easy to go towards your purpose
Not taking into consideration somebody else’s dreams
Every day I want to cry
Although I know it can’t change it
I look inside myself
I want to know who I am
Bad side of a good life
No way out of these corridors
Loneliness sometimes killes me
I want to have someone by my side